Декларации на общинската администрация

Нормативна уредба и образци

ЗАКОН за противодействие на корупцията 
(Обн. - ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г., в сила от 06.10.2023 г.)

НАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
(Обн. - ДВ, бр. 81 от 02.10.2018 г. Приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г.)

(Относно: приложението на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) при изпълнение на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Становище на КЗЛД с рег.№ НДМСПО-01-194/28.03.2018г. и № НДМСПО-01-576/11.06.2018г., гр.София 03.07.2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 4, АЛ.2 ОТ НОРИПДУКИ
Дата на актуализация: 04.07.2023 год.


СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ – ЗАДЪЛЖЕНИ ПО ПАРАГРАФ 2, АЛ.1, Т.1, т.2 и т.3 ОТ ДР НА ЗПКОНПИ, ВЪВ ВР. С ЧЛ. 38, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ,
(ПУБЛИЧНОСТ съобразно чл. 4, ал.3 и ал.4 от НОРИПДУКИ)

 1. Инж. БЕЛГИН ШУКРИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
 2. Ариф Васви Ахмед – Зам.-кмет при Община Исперих
 3. Аксел Мехмед Кючюк – Зам.-кмет при община Исперих
 4. Севим Адем Махмуд – Секретар на Община Исперих
 5. Арх. Симеон Радмилов Карастоянов – Гл. архитект на Община Исперих
 6. Георги Александров Георгиев – Кметски наместник на с. Конево
 7. Джелил Мехмед Азис – Финансов контрольор на Община Исперих
 8. Нурджан Ерджан Исмаил - Вътрешен одитор
 9. Синан Сабри Ахмед – Главен счетоводител на Община Исперих
 10. Айджан Бехчет Шевкет - Младши експерт "Проекти"
 11. Айлин Джеват Шукриева – Началник-отдел „ОП“ при Община Исперих
 12. Айлин Метин Мехмед – Гл. експерт „ОП“ при Община Исперих
 13. Айтен Галиб Шабан – Ст. специалист при Община Исперих /с. Духовец/
 14. Айше Хюсеин Хасан – Гл. спец. “Проекти“ при Община Исперих
 15. Алина Георгиева Вълева – Ръководител на ЦЛУТМУ, гр.Исперих
 16. Анифе Рами Махмуд – Ст. счетоводител при Община Исперих
 17. Аница Иванова Костова – Гл. експерт „Образование и младежки дейности“ при Община Исперих
 18. Байтар Касим Кадир - Ст. специалист при Община Исперих /с. Драгомъж/
 19. Бедри Басри Азиз – Мл. експерт „Техн. обсл. и обезп.“ при Община Исперих
 20. Весиле Ахмед Афуз - Ст. специалист при Община Исперих /с. Йонково/
 21. Виолета Стоянова Димитрова – Ст. счетоводител при Община Исперих
 22. Габриела Маринова Симеонова - Главен специалист "Проекти"
 23. Галина Кирилова Иванова – Началник отдел „Проекти“ при Община Исперих

 24. Галин Живков Дочев- Гл. спец. „Наемни отношения“ при Община Исперих

 25. Галя Николова Стефанова – Гл. експерт „МДТ“ при Община Исперих

 26. Галя Христова Добрева – Началник отдел „МДТ“ при Община Исперих
 27. Ганиме Себайдин Аляйдин – Гл. специалист при Община Исперих /с. Лъвино/
 28. Гюлгюн Акан Ферад- мл. експерт „Социална политика“ при Община Исперих
 29. Гюлден Сунай Кабил - Гл. специалист при Община Исперих /с. Тодорово/
 30. Гюлнур Хасан Мюрсел–Мехмед – Юрисконсулт при Община Исперих
 31. Гюлфем Гюрсел Салим – Ст. специалист при Община Исперих /с. Белинци/
 32. Гюнай Невзат Сали – Юрисконсулт при Община Исперих
 33. Денис Гюнур Фикрет – Директор ОП „Чистота“
 34. Джанип Джемил Ахмед - Гл. специалист "Геодезия и регулация"
 35. Диана Неделчева Димитрова – Ст. спец. „Касиер-счетоводител“ при Община Исперих
 36. Димка Стефанова Стефанова – Гл. спец. „ТРЗ“ при Община Исперих
 37. Едис Сезгин Назъм - Мл. експерт „УОИ“ при Община Исперих.
 38. Емел Бейхан Хасан – Ст. специалист при Община Исперих /с. Вазово/
 39. Емел Енвер Сабри – Гл. специалист „Незаконно строителство“ при Община Исперих
 40. Емине Севди Сабри - Ст. специалист при Община Исперих /с. Бърдоква/
 41. Ерол Ваид Закир - Ст. експерт „Инв. контрол“ при Община Исперих
 42. Есин Ергин Шабан - Ст. специалист при Община Исперих /с. Малък Поровец/
 43. Зехра Садък Селим – Гл. спец. „ГРАО“ при Община Исперих
 44. Зехра Ахмед Мурад – Спец. „Общински пазар“ при Община Исперих
 45. инж. Ибрахим Ахмед Мемиш – Директор Дирекция „УТИЕОСМДТ“ при Община Исперих
 46. Иван Димитров Иванов – Ст. специалист при Община Исперих /с. Конево/
 47. Иванка Стефанова Стойкова - Ст. спец. „Финансист“, с. Свещари
 48. Илдъз Рашидовна Яхова – Мл. експерт „ЧР“ при Община Исперих
 49. Исмаил Айдън Исмаил – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Исперих
 50. Йозлем Вежди Сюлейман - Мадши. експерт "Обществени поръчки"
 51. Кадир Ибрахим Кадир – Мл. спец. „Младежки медиатор“ при Община Исперих
 52. Кадир Неджати Гьоч – Технически сътрудник при Община Исперих
 53. Кенан Заид Кадир – Специалист "Гражданска защита" при Община Исперих
 54. Къймет Исмет Ариф – Директор Дирекция „АИО и ОП“ при Община Исперих
 55. Кяние Хюсеин Мехмед - Ст. специалист при Община Исперих /с. Печеница/
 56. Лейля Адем Бейтула – Гл. спец. „МДТ“ при Община Исперих
 57. Лейля Бейзат Кадир – Гл. експерт „ФУЧР“ при Община Исперих
 58. Меличкан Орхан Мухарем – Ст. специалист при Община Исперих /с. Лудогорци/
 59. Мехмед Кадир Мехмед – Ст. спец. "Спорт" при Община Исперих
 60. Мустафа Хасан Родоплу – Ст. спец. "Култура" при Община Исперих
 61. Надежда Осман Хюсеин – Ст. специалист при Община Исперих /с. Голям Поровец/
 62. Налян Свиленова Христова - Юрисконсулт при Община Исперих
 63. Невин Османова Хакъ – Мл. експерт ГРАО при Община Исперих
 64. Невин Хюдаимова Басри - Старши специалист - с. Делчево
 65. Нейлин Мехмед Ахмед - Младши експерт "Проекти" при Община Исперих
 66. Нергис Юмер Ахмед - Ст. специалист с. Малко Йонково
 67. Нергюл Мехмед Юзеир - Ст. специалист при Община Исперих /с. Подайва/
 68. Нехире Бекир Юмер – Гл. експерт „Финансист“ при Община Исперих
 69. Неше Селятин Махмуд – Счетоводител при Община Исперих
 70. Нилифер Мехмед Ахмед - Ст. специалист при Община Исперих /с. Къпиновци/
 71. Нуртен Ахмед Мехмед – Гл. експерт „Здравеопазване“ при Община Исперих
 72. Нуртен Хасанова Абтулова – Началник отдел „ОС“ при Община Исперих
 73. Октай Юнал Ахмед – Мл. експерт „УТД“ при Община Исперих
 74. Орлин Алеков Йосифов – Спец. „Общински пазари“ при Община Исперих
 75. Памела Венциславова Мичева - Юрисконсулт при Община Исперих
 76. Петър Иванов Петров – Гл. спец. "Култура" при Община Исперих 
 77. Разия Рамадан Ибрям – Мл. експерт „Технически сътрудник“ при Община Исперих
 78. Садие Ридван Хюсеин - Ст. специалист при Община Исперих /с. Старо Селище/
 79. Садие Салиева Ахмедова – Ст. спец. "МДТ" при Община Исперих
 80. Сали Селим Юмер – Гл. експ. “ИТ“ при Община Исперих
 81. Светлана Йорданова Лейва - Счетоводител при Община Исперих
 82. Светослава Валентинова Цанева – Мл. експерт "Икономист" при Община Исперих
 83. Севда Али Акиф - Ст. специалист „Социални дейности“ при Община Исперих
 84. Сейде Мехмедова Султанова – Гл. спец. "Сътрудник ОбС" при Община Исперих
 85. Сенай Метин Сали – Ст. спец. „Весели ритуали“ при Община Исперих
 86. Сердан Мехмед Мустафа - Ст. специалист при Община Исперих /с. Средоселци/
 87. Сибел Османова Шукриева - Ст. специалист при Община Исперих /с.Свещари/
 88. Снежина Данова Велинова – Ст. спец. при Община Исперих /с.Райнино/
 89. Сюзан Метин Али – Мл. експерт „МДТ“ при Община Исперих
 90. Сюлбие Сабит Ахмед – Гл. спец. “Човешки ресурси“ при Община Исперих
 91. Танжу Себайтин Рамадан – Началник отдел „БС“ при Община Исперих
 92. Татяна Анатолиевна Николова – Секретар МКБППМН при Община Исперих
 93. Тензиле Басри Хюсеин – Гл. спец. “АУОС“ при Община Исперих
 94. Тензиле Салим Хасан - Ст. специалист при Община Исперих /с. Китанчево/
 95. Теодора Костадинова Христова – Счетоводител при Община Исперих
 96. Тюркян Фикрет Рамадан Мл. експерт „ЦАО“ при Община Исперих
 97. Фатмегюл Мустафа Фаик – Ст. спец. „Финансист“ при Кметство с. Подайва 
 98. Ферад Гюрсел Ферад – Мл. експерт „Етажна собственост“ при Община Исперих
 99. Ферхан Неджат Халил – Мл. експерт „ИТ“ при Община Исперих
 100. Фикрие Юзеирова Хамзова – Гл. спец. „Икономист“ при Община Исперих
 101. Инж. Халюк Хюсеин Хюсеин – Началник отдел „ТСУ“ при Община Исперих
 102. Хюлкяр Акиф Ариф – Мл. експерт „Строителство“ при Община Исперих
 103. Ценка Иванова Радославова – Ст. юрисконсулт при Община Исперих
 104. Шерфидин Мехмедали Хамди - Ст. специалист при Община Исперих /с. Яким Груево/
 105. Янка Георгиева Митева – Директор Дирекция „ИРФ“ при Община Исперих
 106. Емилия Иванова Германова – Директор на Исторически музей – Исперих
 107. Мелек Кемал Бейзатова - Управител на ДСП Исперих
 108. Искра Цанкова Иванова – Директор „Общинска библиотека“
 109. Нермин Хасанова Арифова – Ръководител на ЦНСТДМУ
 110. Снежана Данаилова Йорданова – Управител на КСУДС „Лудогорие“, град Исперих
 111. Айджан Зюлябедин Дахил – Директор ДГ „Щастливо Детство“, с. Китанчево
 112. Байсе Юнуз Мехмед – Директор ДГ „Дора Габе“, с. Лудогорци
 113. Гюлсинем Хамди Незир – Директор ДГ „Щастливо детство“, град Исперих
 114. Гюлчай Дуран Исмаил – Директор ДГ „Осми март“, с. Яким Груево
 115. Елнар Шефкедова Хамид– Директор ДГ „Мечо Пух“, град Исперих
 116. Елфиде Али Фаик – Директор ДГ „Радост“, с. Подайва
 117. Марияна Светлозарова Рангелова - Директор ДГ „Първи юни“, град Исперих
 118. Йорданка Димитрова Нанева – Директор ДГ „Радост“, с. Свещари
 119. Мехмед Ахмед Али- Ръководител „Общински пазар“ при Община Исперих

 120. Мериян Джемил Шаиб – Директор ДГ „Детелина“, с. Делчево

 121. Мирослава Великова Йорданова – Директор ДЯ „Малечко Палечко“, град Исперих
 122. Нежиля Ариф Исмаилова – Директор ДГ „Щастливо детство“, с. М. Поровец
 123. Несрин Салим Етем – Директор ДГ „Братя Грим“, с. Тодорово
 124. Себиле Сеид Велиева – Директор ДГ „Кокиче“, с. Вазово
 125. Сюзан Ниязи Назиф – Директор ДГ „Слънце“, град Исперих
 126. Фатме Ибрахим Мустафа – Директор ДГ „Кокиче“, с. Йонково