ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ

Преходно жилище е форма на социална услуга от резидентен тип за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15 до 18-годишна възраст, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водена на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността. Към настоящия момент капацитетът на услугата е 8 деца.

Услугата се управлява от Управителя на КСУДС „Лудогорие”. Доставчик на услугата е Община Исперих.

 • ЦЕЛЕВА ГРУПА:

С новите промени, навлезли в края на 2016г., услугата е предназначена за деца на възраст от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 деца.

 • КРИТЕРИИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:
 1. Деца и младежи, настанени в институция, на които предстои напускането й;
 2. Деца и младежи с риск от настаняване в институция до навършване на 18 години;
 3. Деца и младежи, трайно откъснати от семейството и/или с липса на родителски ресурс за подкрепа за самостоятелно живеене – деца от общността
 • ЦЕЛИ:
 1. Подготовка на младежи и девойки за самостоятелен и независим живот след напускане на институцията;
 2. Образователно развитие;
 3. Подготовка за професионална и житейска реализация;
 4. Създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване;
 5. Превенция на настаняване в институция;
 6. Реинтеграция в семейна среда
 • ПРИНЦИПИ:
 • Поставяне в центъра на работа най-добрият интерес на младежите;
 • Зачитане и уважение на личността на клиента и на семейството като ценност;
 • Насърчаване чувството за отговорност и независимост на младежите
 • Индивидуализиране на подкрепата за младежите;
 • Работа със силните страни на младежите и ресурсите на семейството и общността;
 • Доброволност на ползване на услугата;
 • Договорен модел на работа
 • Ограничен период на ползване на услугата;
 • Работа в екип и междуинституционално партньорство;
 • Подбор на лицата, работещи в услугата, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
 • Услугата се предоставя в среда и условия, наподобяващи в максимална степен домашните условия и атмосфера и начин на общуване в семейството.

 

Адрес: гр.Исперих, ул."Васил Левски" №72

Управител: Снежана Йорданова

Телефон: 08431/22-01

E-mail:  ludogorie_isperih@abv.bg