Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - МКБППМН

СЪСТАВ
на МКБППМН - ИСПЕРИХ 
съгласно Заповед № 12/02.01.2024 г. на Кмета на община Исперих/

Председател: Аксел Мехмед Кючюк - Зам.-кмет на Община Исперих;
Секретар: Татяна  Анатолиевна Николова;

Членове:

  1. Весела Георгиева - ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;
  2. Нуртен Нуридин Вахдет – Началник-отдел „ЗД”  в  Дирекция „СП”  – Исперих;
  3. Севим Адем Махмуд  - Секретар на  Община Исперих;
  4. Исмаил Айдън Исмаил – Директор на Дирекция „ХД”- Община Исперих;
  5. Памела Венциславова Мичева  –  юрисконсулт в Дирекция „АИООП“;
  6. Пламен Цанев Петров – зам.- директор  на  ОУ „В. Априлов”- гр.Исперих;
  7. Тургай  Назиф  Нури  -  учител в ПГ по СС „Хан Аспарух”- гр. Исперих;
  8. Катя Николова Бочева – зам.- директор на ОУ „В. Априлов”- гр. Исперих.

ФУНКЦИИ НА  МКБППМН

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината;

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;

Разглежда противообществените прояви, извършени от малолетни и непълно-летни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата;

Съдейства на децата, излезли от Социално- педагогически интернати, Възпи-тателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;

Обединява и мобилизира усилията на всички институции за реализиране на държавната политика в борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетни и непълнолетни;

Координира превантивната дейност срещу противообществените прояви на всички звена и оказва помощ при организирането и провеждането на конкретни мерки.


 СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ЗА 2024 ГОДИНА

1. Пламен Цанев Петров
2. Мария Русева Попова          
3. Мариана Ганчева Тончева 
4. Тамер Исмет Ибрям 
5. Сема Юсуф Алиева
6. Емине Акиф Расим

Контакти:

Секретар на МКБППМН – Т. Николова
Тел.: 08431/21-78 вътр.: 131