ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен живот в обичайната си домашна среда  с капацитет 170 места за:

  • Лица с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, самотно живеещи, на които здравословното състояние не позволява да организират бита си, както и лица, чиито родственици не полагат или не са в състояние да полагат грижи за тях;
  • Лица с трайно намалена работоспособност над 70%, удостоверена с решение на ТЕЛК.

Целите на социалните услуги- краткосрочни и дългосрочни,  са осигуряване помощ и подкрепа, насочена към организиране на  бита на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда; ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция.

Услуги и дейности:  „Доставка на храна” по лична заявка до дома на потребителя и „Домашен санитар”:

  • Поддържане на хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице;
  • Битови услуги – закупуване на хранителни продукти, медикаменти и вещи от първа необходимост със средства на лицето, заплащане на ел.енергия, вода, телефон, данъци със средства на обслужваното лице; съдействие при осигуряването на отоплителни материали през зимния период;
  • Съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица със специфични потребности;
  • Помощ при общуването и поддържането на социални контакти

Лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от ДСП, подават молба по образец   до Кмета на Община Исперих или упълномощено от него лице /управителя на ДСП/ с приложените към нея необходими документи. В декларация по образец лицето декларира семейно положение, данни на близки, доходи, имотно състояние и др.Въз основа на подадената молба социалният работник  извършва социална оценка на потребностите на лицето, изготвя доклад-предложение с мотиви за необходимостта от предоставяне на предлаганите от страна на заведението социални услуги. Приема на лицата се извършва със заповед на кмета  на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, с която се разрешава или отказва ползването на социалната услуга.

Одобрените лица за потребители на ДСП, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалните разходи/ за получената храна, хигиенни материали и дезинфектанти, транспортни разходи, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода/ за ползване на услугата съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Исперих. Военноинвалидите заплащат такса 30% от размера на определената такса на основание чл.19, ал.2 от Закона за военноинвалидите и военно пострадалите.

Домашен социален патронаж реализира дейности и по обществени трапезарии с капацитет 90 места от 2009 г. основание Заповед на Министъра на труда и социалната политика. Обществените трапезарии също са социални услуги в общността, насочени към задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами за следните целеви групи:

-  Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

-  Скитащи и бездомни деца и лица.

 

Адрес: гр.Исперих, ул."Хан Аспарух" №1

Управител: ...................................

Телефон: 08431/20-44

E-mail: patronaj_is@abv.bg