ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Дневен център за деца с увреждания - Исперих

 

 

 

 

 

 

 

 

 • СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Със Заповед №РД 01-1799/17.12.2015г. от Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2016г.  Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е разкрит като самостоятелна услуга на делегирана държавна издръжка. От 01.01.2018г. ДЦДМУ е част от услугите, предлагани към КСУДС „Лудогорие”-гр.Исперих. Услугата се управлява от Управителя на Комплекса. Доставчик на услугата е Община Исперих.

Центърът е социална услуга в общността за деца и/или младежи с увреждания, който осигурява условия за обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. ДЦДМУ осигурява условия за дневна грижа на потребителите, за почасова работа със специалистите и мобилна социална услуга за деца/младежи с увреждания, удостоверени с ТЕЛК решение.

Водещи принципи в работата са:

 1. Зачитане и уважение личността и достойнството на всяко дете/младеж;
 2. Насърчаване на доброволното участие на родителите и роднините в процеса на обгрижване и индивидуалната работа за развитие.
 3. Подкрепа на семейството за осигуряване отглеждането на детето/младежа в семейна среда и превенция на настаняването в специализирана институция.
 4. Осигуряване по най–добрия начин интересите на детето/младежа.
 5. Незабавност на действията по закрила на детето.
 6. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето.
 • ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
 1. Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата/младежите с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал.
 2. Придобиване и развитие на полезни навици и умения.
 3. Интегриране в системата на масовите училища и детски градини.
 4. Социализиране на децата/младежите с увреждания.
 5. Активно включване на семействата в процеса на работата с децата/младежите.
 6. Оказване на подкрепа на родителите и роднините на децата/младежите с увреждания в морален и социален аспект.
 7. Превенция на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции.
 • ЦЕЛЕВА ГРУПА

ДЦДМУ работи с деца с увреждания от 3 до 18 – годишна възраст. По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИХУ „увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.  ДЦДМУ работи и с лица с увреждания от 18 до 29г., ползватели и на услугата ЦНСТДМУ и от общността. Потребители на услугата са деца и младежи от Община Исперих с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с ТЕЛК-решение.

Капацитетът на ДЦДМУ – гр. Исперих е 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства.

 • СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ

ДЦДМУ е социална услуга в общността, който осигурява обслужване на клиенти през деня, отговарящо на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и развитие на умения.

На потребителите се предоставя мобилна работа, почасови услуги и дневна грижа от специалистите на ДЦДМУ.

 • РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Децата се насочват като ползватели на социалните услуги от Отдел „Закрила на детето” към ДСП – гр. Исперих с направление. За целта родителите следва да подадат молба до Директора на ДСП – гр. Исперих с изразено желание за ползване на социалната услуга. Молбата е придружена с копие на удостоверение за раждане на детето и експертно решение на ТЕЛК.

След извършване на оценка на случая и изготвяне на план за действие, ДСП – гр. Исперих издава направление за ползване на социалната услуга за всяко дете.

По преценка на ДСП – гр. Исперих и диференцирана нужда и/или потребност, детето може да се насочи и ползва социалните услуги на ДЦДМУ и без наличие на молба от родителя или настойника. В тези случаи ДСП – гр. Исперих издава заповед за ползване на социалната услуга.

С всеки ползвател на социална услуга се сключва договор. 

Ползватели на услугата ДЦДМУ са и лица до 29-годишна възраст, настанени в социална услуга ЦНСТДМУ или от общността. Те се насочват от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-гр.Исперих със заповед за четиричасов дневен престой в ДЦДМУ. Ключов социален работник от Д“СП“ изготвя социален доклад и оценка на потребностите.

По време на своята работа екипът на ДЦДМУ работи в тясно сътрудничество с ОЗД към ДСП гр. Исперих, ЦНСТДМУ – гр. Исперих, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.

 

Адрес: гр.Исперих, ул."Васил Левски" №72

Управител: Снежана Йорданова

Телефон: 08431/22-01

E-mail:  ludogorie_isperih@abv.bg